Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2016

Beste ouders/verzorgers,


Langzaam kom ik weer in het Nederlandse ritme; mijn maag knort niet meer op de meest vreemde tijdstippen en ik val niet meer om acht uur op de bank in slaap. Ik was in de kerstvakantie in Thailand en heb er een fantastische tijd gehad. Het heerlijke klimaat, het lekkere eten, de mooie natuur en omgeving, de vriendelijke mensen en de vele indrukken hebben ervoor gezorgd dat ik me helemaal heb kunnen ontspannen.

Maar aan alles komt een eind: zondag 3 januari kwam ik om 10 uur ‘s avonds thuis na een lange vliegreis én 6 uur tijdsverschil. Dat ben ik helemaal niet gewend natuurlijk, de eerste schoolweek van het nieuwe jaar verliep dan ook anders dan normaal. Maar ik had het er graag voor over. Moe, maar nagenietend van twee weken in een geheel andere omgeving en cultuur startte ik zoals altijd op maandagochtend met het verwelkomen van de kinderen. Met het gebruikelijke enthousiasme kwamen ze binnen en hielpen ze me –onbewust- weer terug in de juiste tijd!

Ik wens u een mooi jaar met veel liefde en aandacht van en voor onze kinderen!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
4-1 Start open dagen Voortgezet Onderwijs groep 8
7-1 Informatieavond overstap Voortgezet Onderwijs voor ouders groep 8
11-1 Start CITO toetsweken groep 2 t/m 8
20-1 GMR vergadering
25-1 Studiedag team, alle kinderen vrij
1-2 Lesjesavond voor ouders van de onder- en middenbouw (17.00-18.00)
16-2 MR vergadering
22/2 t/m 24/2 Wetenschapsweek
25/2 en 26/2 Studiedagen team, alle kinderen vrij
27/2 t/m 6/3 Voorjaarsvakantie

NIEUWE KINDEREN
In januari verwelkomen we Hanne, Fiene, Tommy, Bregje, Jules, Danja, Indy, Sara, Thom, Mats, Sverre, Nyano, Teun, Thomas, Jasmijn en Genoah. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

BOEKEN
Op 14 december heeft Bruna IJburg de opbrengst van de Kinderboekenweek-spaaractie overhandigd. We hebben vijf mooie boeken uitgezocht voor de schoolbibliotheek. Iedereen bedankt voor het sparen van de kassabonnen!

WETENSCHAPSWEEK
Van 22 tot en met 24 februari organiseren we voor de tweede keer de Wetenschapsweek. Op woensdag 24 februari organiseren we een workshopochtend waarvoor we uw hulp hard nodig hebben. Wilt u een workhop geven met een wetenschappelijk en/of technisch karakter? Dat mag ook heel eenvoudig, bijvoorbeeld proefjes van de site www.proefjes.nl, dingen bouwen of knutselen, of u vertelt iets over uw technische of wetenschappelijke beroep als architect, arts, automonteur of loodgieter. U kunt de workshop met assistentie van een leerkracht geven of juist bij andere ouders assisteren bij een workshop: alle hulp is welkom! U kunt zich aanmelden bij adjunct@obssteigereiland.nl

TOETSEN LEERLINGVOLGSYSTEEM
In januari nemen we bij alle kinderen uit groep 2 t/m 8 verschillende toetsen af met betrekking tot taal, lezen en rekenen. Met de uitslag van de toets volgen we de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. De toetsgegevens worden in het oudergesprek van maart met u besproken.

DEFINITIEVE ADVIEZEN GROEP 8
De definitieve adviezen voor kinderen in groep 8 zullen uiterlijk 29 januari gegeven worden. Hiervoor worden zowel de ouders als het kind uitgenodigd. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we het definitieve advies voor de middelbare school. Dit advies wordt in samenspraak met de schoolleiding gemaakt en is gebaseerd op de toetsresultaten, de observaties van de leerkrachten en werkhouding/gedrag van het kind.

LESJESAVOND VOOR OUDERS VAN ONDER- EN MIDDENBOUWKINDEREN
Op maandag 1 februari is de jaarlijkse lesjesavond. Vanwege de geringe belangstelling de afgelopen jaren in de bovenbouwklassen organiseren we dit jaar de lesjesavond alleen in de onder- en middenbouwklassen. Vanaf 17.00 uur kunt u samen met uw kind in de klas van uw kind op bezoek komen. Uw kind geeft op deze avond lesjes aan u. U krijgt zo op speelse wijze een indruk van de dagelijkse activiteiten in de klas. De avond duurt tot 18.00 uur.

NASCHOOLSE LESSEN EN ACTIVITEITEN
De eerste ronde naschoolse lessen (rekenen en spellen) is bijna afgerond. Kinderen hebben extra geoefend met rekensommen en spelling. In de komende weken vinden de CITO toetsen plaats en kijken we hoe de kinderen hebben geprofiteerd van het extra aanbod. De ervaring leert dat bij ruim 80% van de deelnemers een positief resultaat te zien is. In het komend halfjaar organiseren we nogmaals een ronde naschoolse lessen, kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden hiervoor uitgenodigd via de mail.

De naschoolse dansklassen en het schoolkoor zijn op woensdag 16 december afgesloten met een mooie voorstelling. Op de website vindt u onder het kopje Impressies de filmpjes en foto’s. Eind februari/begin maart starten we met de tweede ronde dans- en zangactiviteiten. De ouders van de desbetreffende leeftijdsgroepen ontvangen bericht hierover via de mail.

SAMENWERKING MET PRAKTIJK KINDEROEFENTHERAPIE
De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze kruipen, rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Of aan tafel met hun handen door te knutselen, tekenen en schrijven. Spelenderwijs oefenen ze hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren kinderen zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Er zijn kinderen die het uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden nog lastig vinden. Hierdoor durven ze minder snel mee te doen met leeftijdsgenootjes, en kan het gebeuren dat ze deze motorische vaardigheden niet verder ontwikkelen en/of minder leuk gaan vinden. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer met plezier hun vaardigheden ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut een handje helpen.

Bij de kinderoefentherapie worden verschillende motorische vaardigheden geoefend, die een kind op dat moment nog onvoldoende beheerst. In verschillende spelvormen en/ of oefenvormen worden de vaardigheden dan getraind totdat ze weer mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Dit is individueel, zodat het kind zich altijd naar eigen leervermogen kan ontwikkelen.

Binnenkort zal vanuit de praktijk Kind & Motoriek, Jonne Brefeld een dagdeel per week aanwezig zijn op onze school. Zij zal in de speelzaal kinderoefentherapie geven aan kinderen die dit nodig hebben. Als wij denken dat uw kind hierbij gebaat is, nemen we contact met u op. Pas na uw toestemming zal de motoriek van het kind kort gescreend worden. Wanneer uit deze screening blijkt dat het kind inderdaad gebaat is bij kinderoefentherapie, zullen ouders uitgenodigd worden door Jonne voor een oriënterend gesprek waarbij de verdere therapie wordt toegelicht. Vanuit school is de zorgcoördinator het aanspreekpunt voor de oefentherapie.

Kinderoefentherapie wordt onbeperkt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn dus voor de ouders geen extra kosten aan verbonden. Meer informatie over de praktijk Kind en motoriek vindt u op www.kindenmotoriek.nl

INFORMATIE OVER BSO JOHN HADLEYSTRAAT
In ons schoolgebouw bevindt zich BSO John Hadleystraat van kinderopvangorganisatie Partou. Wij werken samen met deze organisatie. Hieronder leest u wat inhoudelijke informatie over de BSO.

Altijd open en flexibel
De BSO is elke werkdag van het jaar open m.u.v. de officiële feestdagen. Ook op studie studiedagen & studiemiddagen is de BSO open.
Er zijn verschillende soorten opvangcontracten mogelijk. Dus ook voor één dag(deel), 40, 44, 48 en 52 weken.

Dagelijks aanbod van activiteiten
De BSO kinderen gaan elke dag naar buiten (weer of geen weer), gaan elke week naar de gymzaal voor sport & spel, maar ook voor dans en muziek. Verder biedt de BSO veel creatieve activiteiten aan waar kinderen aan mee kunnen doen wanneer ze dit willen. Dit is voor twee leeftijdsgroepen: 4-6 jaar en 7 jaar en ouder.

Nieuw vanaf 1 januari 2016: Bijles
Elke woensdagmiddag biedt de BSO bijles op maat aan van 13.00 tot 15.00 uur. Een speciaal geschoolde leidster helpt de kinderen met vakken waar de kinderen moeite mee hebben. Ook kinderen die normaal gesproken niet op woensdag komen mogen deelnemen aan de bijles.

Brengen naar de sport of muziekles
Als de sport of muziekles op de opvang dag van uw kind valt wordt uw kind gebracht naar deze les, zodat dit gewoon door kan lopen.

Aandacht voor gezonde voeding
Elke dag starten de kinderen met het eten van fruit, om 17.00 uur krijgen alle kinderen nog een gezonde groentesnack.

Opvang in huiselijke sfeer
De BSO vindt plaats in een ongedwongen sfeer, het is de vrije tijd voor het kind, de leidsters begeleiden de kinderen op een prettige manier.

Faciliteiten
De BSO maakt gebruik van de faciliteiten van de school, o.a. de profielruimte en het schoolplein.

Voorschoolse opvang
Bij voldoende belangstelling biedt de BSO ook voorschoolse opvang (opvang in de ochtend).

Meer informatie
Voor een rondleiding en afspraak kunt u contact leggen met de vestigingsmanager Emilie Bussemaker.
E-mail: emilie.bussemaker@partou.nl of 06 – 2054 6107.


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari***