Visie

Uitgangspunten

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal. We besteden veel tijd aan individuele en sociale ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden zitten zo veel mogelijk bij elkaar in één klas. Zij leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Oudere kinderen kunnen jongere helpen en de jongere kinderen laten zich inspireren door oudere. Wij ervaren deze verschillende leeftijden in een klas als een positieve bijdrage aan de sfeer in de school en aan de ontwikkeling van het kind.

Wij maken gebruik van moderne methodes. De instructie gebeurt voor een groot deel aan een groepje kinderen. Zo nodig krijgt een kind extra individuele instructie. De ideeën van Maria Montessori vormen het uitgangspunt, maar wij zijn een vernieuwende Montessorischool. Wij vinden het een uitdaging om nieuwe werkwijzen en materialen uit te proberen.

Door gebruik te maken van verschillende werkvormen vanuit het 'coöperatieve leren' vindt er veel interactie tussen de kinderen plaats. Hierdoor voelen de kinderen zich betrokken bij de les, leren ze samenwerken en leren ze actief!

Wij werken aan een fijne, rustige sfeer in de school. Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Kinderen krijgen de kans hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We bieden kwalitatief goed onderwijs, afgestemd is op álle leerlingen die de school bezoeken; ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. Maar ook uw rol is daarbij onmisbaar: een goede wisselwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk. We willen kinderen meer bieden dan kennis alleen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, leren omgaan met anderen, leren omgaan met emoties en gebruik maken van je creatieve mogelijkheden. We vinden dat kinderen moeten leren zelfstandig keuzes te maken. Keuzes waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven!

Muziekprofiel

Alle scholen op IJburg hebben een profiel. Wij hebben muziek gekozen. Dat betekent dat wij naast de 'gewone' ontwikkelingsgebieden extra aandacht besteden aan muzikale vorming. Elke dag zingen we in de klas of besteden we op een andere manier aandacht aan muziek. Elk jaar organiseren we verschillende muzikale projecten. Wij werken samen met de Muziek School Amsterdam, een belangrijke partner in onze school. Het profiel komt ook terug in de naschoolse activiteiten. Zodra wij in ons nieuwe schoolgebouw gehuisvest zijn gaan we daarom het profiel ook in nauw overleg vorm geven met de NSO van SKON.

Als uw kind als achtste groeper onze school verlaat heeft het kennis gemaakt met allerlei muzikale stromingen, instrumenten, musical, zang, dans, rap, trommelen, concerten bijgewoond en kent uw kind het notatiesysteem voor muziek. Wij vinden dat muziek bijdraagt tot plezier in het leven!